Результати моніторингу якості освіти

ДОВІДКА ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІАГНОСТИКИ ЗАСВОЄННЯ ВИМОГ ПРОГРАМИ «Дитина в дошкільні роки» на ВЕРЕСЕНЬ 2017 РОКУ.

 

Відповідно до річного плану роботи ДНЗ на 2017-2018 н.р.,з метою визначення рівня сформованності знань і умінь дітей у ДНЗ з 1.09.2017 по 20.09.2017року була проведена педагогічна діагностика рівня компетентності дітей всіх вікових грум у розв’язанні пізнавальних та мовлєневих завдвнь.

Врезультаті діагностики з’ясовано,що вся навчальна робота з дітьми планується і проводиться відповідно до Базового компанента дошкільної освіти, навчальної програми «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт» (нова редакція) та ін., методичних рекомендацій «Щодоорганізації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017 – 2018 навчальному році» заступника міністра П. Хобзей,та інших нормативних документів в галузі дошкільної освіти.

Результати, отримані під час вивчення освітнього процесу у всіх вікових групах,свідчать про те,що робота ведеться на належному рівні.Процеси життєдіяльності протягом дня здійснюються відповідно до режиму дня,інтересів та запитів дітей.

У всіх вікових групах створено доцільне розвивально-предметне середовище з відповідними осередками для проведення організованої та самостійної діяльності,яка забезпечує різні види їх активності.

За підсумками контрольних бесід з дітьми в середньому по ДНЗ: високий рівень – 20,4 реб., достатній – 49,6 реб., середній – 51 реб., низький рівень -14 реб.

По групам  135 дітей пройшли моніторінг.

Група                                     В                 Д                С               Н

Вік немовлят

Гр.№1 (11д.)                        0,5               3,4              5,1              2

Гр.№2  (11д.)                       1,9                3                 5                1

Вік молодший

Гр.№3 (19д.)                          -                  3                 12               4

Гр.№6  (18д.)                        -                 1,6               10,4            6

 Середній вік

Гр.№4  (14д.)                        5                 4                  4                1

ГР.№5  (20д.)                        0,8            13,2               6                -

Старший вік

Гр.№7   (22д.)                       6,4            11,6               4,3             -

Гр.№8   (20д.)                       5,8              9,8               4,2             -

 

За результатами контрольних бесід зроблено висновок.

Діти  групи №1 ранній вік ( вихователі Караханян Г.Г. і Бунос Т.О.)

Класифікують предмети за кольором,формою,знають назви свійських та диких тварин,сформоване поняття «мало», «багато»,сформоване елементарне поняття про природу,розрізняють на смак фрукти. Словник дітей збагачений словами – назвами, словами – діями.Малюки роблять спроби встановити елементарні причинно – наслідкові зв’язки між предметами та діями з ними, діють відповідно до вказівок дорослого,деякі розповудають вірші за допомогою вихователя.

Проте є вихованці, які мають низький рівень знань з розділів програми.Це діти,які нещодавно поступили в ДНЗ та діти,які не систематично відвідують садочок.

 Діти групи №2 ранній вік (вихователі Караханян Г.Ж., )

Мають достатній обсяг знань з сенсорного виховання,  вміють обстежувати предмети,порівнювати їх між собою за формою, кольором, розміром, знаходити спільне . Знають диких та свійських тварин, орієнтуються в напрямках руху.

Прота є вихованці,які погано або взвгалі не розмовляють, до них треба знайти підхід та визвати на спілкування.Також є діти, у яких низький рівень знань з розділів програми,їм треба приділяти більше уваги в індивідуальній роботі.

Діти груп №6,3 молодший вік (вихователі Ясиновська О.В. І Терещенко Ю.І. Ковтун Л.М., )

Мають елементарні уявлення про сім’ю і родину.Вміють визначати стан погоди,називати пори року та їх характерні ознаки. У дітей сформовані уявлення про рівність – нерівність груп предметів, оперують поняттям «багато», «мало», «один»,порівнюють предмети за довжиною, шириною, називають їх форму. Діти відповідають на запитання дорослого за змітом художнього твору,розповідають на пам’ять невеликі за змістом віршики.

Відмічено, що діти молодших груп вміють складати описові розповіді про тварин за зразком вихователя.

Діти молодших груп (в середньому)

Правильно вживають іменники – назви тварин, рослин, дерев, птахів   -    77.4%,

При розмові використовують прості речення,мовленнєвий етикет   -   64.5%,

Називають та розрізняють властивості предметів   -   77,4%,

Правильно визначають та називають кольори   -   77,4%.

Проте,вихователі молодших груп недостатаньо уваги приділяють роботв з формування у дітей звукової культури мовлення,розватку елементарних уявлень про час і простір.

Причини: недолвки в плануванні та індивідуальній роботі з дітоми з низьким рівнем розвитку психічних процесів та з вадами звуковимови, відсутній диференційний підхід щодо підбору завдань.

Діти груп №4,№5 середній вік (вихователі Мотрусенко Т.В., Тараненко І.В., Сулаєва О.В.,Лук’яненко О.Г.)

Називають пори року,осінні місяці,визначають зміни в рослинному та тваринному світі,класифікують об’єкти: дерева, кущі, квіти, овочі, фрукти, тварин групують і систематизують предмети,називають та розрізняють геометричні фігури, володіють прийомами накладання та прикладання.

Діти середньої групи №4

Орієнтуються в сезонних змінах   -   83,2%,

Знають назви дерев (3-4н.)             -   83,2%

Класифікують свійських та диких тварин    -    83,2%,

Вільно утворюють прикметникові форми    -    74% ,

Правильно вживають дієслова та прикметники     -   74%,

Правильно викладають та групують предмети     до   79%,

Вживають математичні термни     -   79%.

Діти групи №5

Виразно розповідають до 5 віршиків         -   56%,

Правильно називають та розрізняють колори   -   8о%,

Називають та розрізняють геометричні фігури   -   86,6%,

Вміють слухати та діяти за л=словесною вказівкою вихователя   -   76%,

Вільно викладають і гупують предмети до 4, вживають математичні терміни   -   72%.

Проте вихованці середніх груп не завжди чують та виконують вказівки вихователів,не завжди вміють регулювати свою поведінку,існують проблеми зі звуковимовою у дітей.Тому ,вихователям потрібно вправляти дітей у комунікативній спрямованості на портнера по спілкуванню,виховувати повагу до дорослих,однолітків; удосконалювати правильну вимову звуків.

Причини: недоліки в плануванні,недостатаня увага індивідуальній роботі,посилити роботу по запам’ятовуванню інформації напам’ять.

Діти груп №7,8 старший вік (вихователі Чикризова І.В., Татаринцева Ж.О.,Новікова С.М.,Порхоменко О.В.)

Мають елементарне поняття про звук, слово, речення;вміють називати звуки, що повторюються у двох- трьох словах,найчастіше вживаються у скоромовці,вірші;утворюють речення за малюнками,схемами,складають схеми речень з 2-3х слів.

Діти старших груп

Рахують в межах 10  і позначають кількість цифрою   -   90%,

Орієнтуються в розташуванні предметів в просторі   -      91%,

Мають знання про геометричні фігури                        -       89%,

Виконують найпростіші усні обчислення                    -       80%,

Діють чітко за внструкцією вихователя                       -        75%,

Оперують математичними термінами                          -        57%.

Проте,у окремих дітей виникають труднощі у викладанні цифрового ряду від 1 до 10;лічба у зворотньому напрямку,парами, визначення суміжних чисел;дітям важко визнаяати голоснв та приголоснв звуки.

Причини:недоліки в плануванні.недосконалі прийоми та методи подання матеріалу.  

Рекомендовано:   

1. Вихователям вікових груп:

1.1 Неухильно дотримуватись вимог методично-інструктивного листа МОН України від 01.10.2002 № 1/9 – 434,від 03.07.2009 № 1/9 – 455 «Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах».

Термін: постійно.

1.2 Забезпечити виконання всіх розділів програми «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт», враховуючи результати моніторингу.          Термін:постійно.

1.3 Використовувати інноваційні технології щодо мовленнєвого розвитку дітей.                                                                                     Термін:постійно.

1.4Вчити дітей користуватися засобами інтонаційної  виразності мовлення (тон,сила голосу,темп ).                                              Термін:постійно.

1.5 Дотримуватись структури і методики проведення занять з усіх розділів програми.                                                                    Термін:постійно.

1.6 Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми,які мають низький рівень засвоєння вимог програми,розвитку психічних процесів та не систематично відвідують ДНЗ.

Термін: постійно.

1.7 Здійснювати диференційний підхід за рівнем розвитку дітей при підборі завдань.                                                                               Термін:постійно.

1.8 Планувати і проводити групову та індивідуальну роботу зі звукової культури мовлення.                                                            Термін:постійно.

1.9 Підвищувати ефективність співпраці з батьками щодо розумового і психічного розвитку дітей,підготовки до школи і систематичного відвідування дітьми ДНЗ.                                                                                    Термін:постійно.

2.Молодим вихователям,вихователям – не фахівцям Терещенко Ю.І., Караханян Г.Ж.

2.1До плану роботи з самоосвіти включити методичні рекомендації з усіх розділів програми з метою удосконалення знань,щодо форм,засобів і методів навчально – виховної роботи з дітьми.

                                                             Термін:до 01.12.2017р.

2.2 Забов’язати бути присутніми на всіх відкритих переглядах роботи вихователів з дітьми,вісх методичних заходах ,що проводяться в закладі та в ДНЗ міста.                                                             Термін:згідно з річним планом.

2.3Використовувати в роботі з дітьми інтерактивні,інноваційні технології,передовий досвід педагогічних працівників ДНЗ міста та ДНЗ №81,запровадити взаємовідвідування.                                  Термін: постійно.

3.Вихователям старших груп №7,8  Новіковій С.М.,Пархоменко О.В., Татаринцевій Ж.О. Чекризовій І.В.

3.1Вчити дітей складати розповіді з елементами опису,збагачувати словник дітей словами – іменниками,означеннями,дієсловами,тощо.

                                                                Термін:постійно.

3.2. Забезпечити якісну різнобічну підготовку дітей до школи.

                                                                 Термін:постійно.