Звіт керівника ДНЗ

ЗВІТ КЕРІВНИКА ПЕРЕД КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Мета звітування:  

Подальше утвердження  відкритої і демократичної державно-громадської системи управління  навчальним  закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання  управлінських  рішень, запровадження колегіальної  етики  управлінської   діяльності  завідувача.

Завдання звітування:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив  громадськості на  прийняття та  виконання керівником  відповідних  рішень  у  сфері  управління  навчальним  закладом.

 Юридична  адреса  закладу:   49115,

м. Дніпропетровськ,

вул. Бехтерева, буд. 1 «а»;

тел. 7534364; 7534446

E-mail:: samaradnz81@mail.ru

Адреса в Інтернеті: www.samaradnz81.dnepredu.com

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

7

 ясельні

1

дошкільні

6

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

7

4.

Кількість вихованців

140

5.

Кількість працівників усього

40

педагогічний персонал

18

обслуговуючий персонал

22

 

         Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 14 вихователів, 1 практичний психолог,1 інструктор з фізкультури. Усього 18 педагогів.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ №81, який зареєстровано 17.12. 2009 р. державним реєстратором, номер запису 12241050003027243. Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

 

Навчально-виховний процес ДНЗ №81 «Колобок» забезпечує перехід на нову сучасну модель виховання та навчання дітей, виконує такі функції:

 

• соціальну: соціальний захист та адаптація дітей;

• оздоровчу: охорона та зміцнення здоров'я дітей;

• освітню: навчання та виховання дітей;

• культурно-розважальну: змістовне дозвілля дітей;

• просвітницьку: психолого-педагогічна просвіта батьків

 

Завдання і зміст навчально-виховного процесу у 2012-2013 навчальному році в ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти і реалізувався відповідно до програм  розвитку і виховання дітей : «Я у світі», «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт», рекомендованим Міністерством освіти України.

 

 Упродовж 2012-2013 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення обласного науково – методичного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» та головних річних завдань:

 

«Формування життєвої компетентності дошкільника через основні лінії розвитку Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Розпочати поглиблену роботу з проблеми  екологічного розвитку дошкільників.

Розпочати роботу з проблеми  модернізації підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім'єю.

 

Реалізуючи завдання науково-методичної проблеми – «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», ДНЗ впродовж навчального року працював над 3 етапом проблеми – креативним.

 

В рамках обласної проблеми робота педагогічного колективу була спрямована на креативне забезпечення розвитку дитини через використання нових технологій, їх теоретичне осмислення і обґрунтування, аналіз та корекцію.

 

Формування позитивних мотивів засвоєння педагогічним колективом означеної проблеми відбувалося через самоосвіту, методичну службу ДНЗ(педради, консультації, проблемні семінари) так і через методичні об’єднання, курси підвищення фахової кваліфікації.

 

Протягом року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

 

Використання ігрових технологій в освітньому процесі ДНЗ поліпшили якість навчання та виховання.

Вихователі продовжували роботу по створенню відповідного розвивального середовища в нашому дитячому садку, значно поповнили кількість іграшок, розвивальних ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури для реалізації основних завдань Базової програми, запланованих тематичних циклів. 

 

Аналізуючи спостереження за роботою педагогів, можна зробити висновок, що вихователі створили в групах для дітей атмосферу творчості. Педагоги намагаються урахувати індивідуальні інтереси та переваги кожного вихованця, використовують довірчі форми спілкування з дітьми. Між вихователями та дошкільниками панують демократичні відносини. У різних видах діяльності педагоги стимулюють прояви творчої уяви, дотепності, фантазії , працюють над створенням атмосфери, що сприяє виникненню нових ідей та думок у дітей.

 

Вихователі використовують на заняттях, в різних видах діяльності з дітьми різноманітні педагогічні прийоми урізноманітнення завдань творчого характеру, вчать дошкільників разом з батьками збирати додаткову інформацію (про події, людей, героїв), знаходити в ній головне і другорядне, перевіряти її достовірність, точність, надійність.

 

У роботі з дітьми вихователі широко використовують ігри з ТРВЗ, творчі завдання з конструювання, ігри-інсценівки, сюжетно-рольові ігри, хвилинки фантазії, проведення незвичайних дослідів, дидактичних ігор, вікторин, конкурсів тощо.

 

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми педагоги проводять тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні, сюжетно-динамічні заняття в залежності від основних ліній розвитку , обраного напрямку, що забезпечує високу продуктивність діяльності дітей. Під час таких занять діти розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

 

Про ефективність роботи свідчить проведене тематичне вивчення та  анкетування  педагогів, що дозволило побачити професійний рівень і педагогічну позицію, зацікавленість і особисте ставлення кожного вихователя і колективу в цілому до проблем та перспективи розвитку ДНЗ в інноваційному режимі.. За результатами аудиту 76% педагогів активно впроваджують в освітню роботу з вихованцями інноваційні технології, 24 % - становлять молоді педагоги, які активно вивчають різні інноваційні технології та методики.

 

Вирішити питання психологічного комфорту дітей в ДНЗ допомагав практичний психолог Бєлова Н.І., яка проводила тренінги та психогімнастику для зняття  чи значного зменшення нервово-емоційного напруження у дітей та членів колективу, здійснювала профілактику та організовувала корекційну роботу, спрямовану на гармонізацію розвитку дитини та взаємодії з оточуючим, стимулювала її потенційні можливості, з’ясовувала  психологічні труднощі; у разі потреби, ознайомлювала батьків і педагогів  з результатами психолого – педагогічного обстеження, зафіксованими протоколом, професійно коментувала їх; розробляла рекомендації щодо роботи з конкретною дитиною; психологічні обстеження проводилися індивідуально, результати не розголошувалися. На кожну дитину заведено індивідуальну теку, де формується банк даних про розвиток дитячої особистості і зберігаються всі результати діагностування та спостереження.

 

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

 

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

 

Але кошти, які виділяє держава на харчування, не дають нам можливості виконати норми на 100%. Тому за рішеннями батьківських комітетів, їх клопотанням в закладі організовано харчування дітей з урахуванням додаткових коштів. Це дає нам можливість виконувати норми на 85-90%, в окремі місяці з основних продуктів – м’яса, риби, сиру, круп і на 100%.

 

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.

 

Протягом року в кожній групі проводиться 2-3 батьківських зборів, на яких створена атмосфера розкутності, довіри. Особливу роль відіграють батьківськи комітети, які допомогають у освітньо-виховній і господарчій роботі, батьки нас підтримують, допомогають, розуміють, що всі свої заходи ми спрямовуємо на поліпшення умов перебування дітей у дитсадку. Особливого значення надається проведенню «Днів відкритих дверей», коли батькам надається можливість стати учасниками освітньо-виховного процесу. У  проведенні таких днів приймає участь весь педагогічний колектив. Шляхом використання творчої спадщини поетів, письменників виховуємо естетичне та патріотичне почуття.

 

Разом з тим, завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, за сприяння Райво та депутата міської ради Мєркової Марії Антонівни зміцнено матеріальну базу закладу:

 

Придбано:

1.     Ковер – 4 шт.

2.     Гардини – 7 шт.

3.     Принтер – 1шт. 

4.     Пилосос – 1шт. 

5.     Полиця для квітів – 1 шт. 

6.     Стіл 2-х містний дитячий – 11 шт. 

7.     Дитячий гарнитур «Перукарня» - 1 шт. 

8.     Куточок «Природи» - 1 шт. 

9.     Куточок «Ряження» - 1 шт. 

10.   Дитяча стінка «Грибок» - 1 шт. 

11.   Дитяча стінка «Паровозик» - 1 шт. 

12.   Дитяча стінка «Катерок» - 1 шт. 

13.   Дитячий гарнитур «Кухня» - 2 шт. 

14.   Стіл 2 –х містний  - 10 шт. 

15.   Стіл – парта – 1 шт. 

16.   Дитячий гарнитур «Театр» - 1 шт. 

17.   Пластикові вікна – 4 шт. 

18.   Вхідні металеві двері – 2 шт. 

 

Відремонтовано:

1.     Ізостудія:

Двері міжкімнатні – 1 шт. 

Підлогове покриття з фурнітурою 

Обої вінілові – 7 рул. 

Клей обойний – 3 пачки 

Отделка обоїв – 30 м. 

2.     Процедурна кімната та санвузол

Пластикові панелі, дерев’яні рейки, дюбеля, скоби, кахель, клей для кахелю (

 

За допомогою депутата міської ради Мєркової М.А. було відремонтовано 2 тіньові навіси.

 

Допомога, яка надається закладу, зокрема всі придбання, використання матеріалів за рішенням батьківських комітетів оприбутковується та ставиться на баланс дошкільного закладу.

 

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах, заміна обладнання на харчоблоці, заміна старих меблів у групових кімнатах, ремонт санвузлів у двох групах, створення двох ігрових майданчиків.

 

Але колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.